top of page
Chris Griscom LIVE talk
Chris Griscom LIVE talk

Thu, May 09

|

Kultuurikatel, Terrassisaal, D entrance

Chris Griscom LIVE talk

The one eye-opening talk you should hear in 2024. LIVE in Tallinn, Estonia.

Time & Location

May 09, 2024, 5:00 PM – 7:00 PM

Kultuurikatel, Terrassisaal, D entrance, Kursi 3, 10415 Tallinn, Eesti

About

/Click read more to see all information/  (In EST and RUS below)

Join us with Chris on her eye opening talk, LIVE in Tallinn 9th of MAY | 17.00 - 19.00 (Talk is in English)

Early bird donation  - 69€

Donation from 01.05.24 - 80€ 

Limited spots available! 

This is an extraordinary opportunity to join a global spiritual leader and World’s Leading Authority on Regression therapy, Chris Griscom in Estonia, Tallinn. 

You have the opportunity to expand your knowledge and understanding of life, to be a part of healing, to open yourself to changes or to what the soul has longed for. So that you can be free in this very moment!

What creates this reality that makes us make decisions and instead of this one life there are infinite lives and infinite possibilities? How to cleanse your DNA and turn on the power that carries through lives?

By healing yourself, you also support and heal your loved ones, others you come into contact with, you bring awareness, joy of life, a supported state to the common space of all of us.

You have a unique opportunity to meet Chris Griscom in person, Chris is coming to Estonia for the second time and for the first time she will conduct a LIFE CHANGING Intensive retreat here. Those who have attended, want to experience it again, and now it's all possible here in Estonia.

With her experience more than 66 years, she will touch your heart and soul. 

This is opportunity to know more about her healing teachings, development of spiritual technology, the expansion of consciousness and the evolution of the Soul.

Some thoughts on what to expect:

What really shapes the person you are today? What is revealed when we pull away the veils of illusion. How to manage your thoughts and feel inner freedom.

How to set free limitations that you have carried lifetimes. As your consciousness expands, you will discover that you are a wise and powerful soul who ise here in body to give a gift to the world.

How to free yourself karmically, exploring the physical and deep emotional imprints you inherited.

Message from Chris: "The feel is always intimate because of the "exercises in consciousness". Our world needs a powerful bridge between personal Karma and purpose on global level that can be so easily intertwined with our daily life,  through consciousness and love."

During Chris's talk, you can ask questions, raise important topics for you, to which you expect answers.

With love and light,

Chris

ARRIVING

Our event will take place at the Centre of Tallinn, Kultuurikatel. 

Address is Kursi 3, D - ENTRANCE (street level)

ENTRANCE PLAN

Arriving by car:

You may park the car near Kultuurikatel, P and P1 - parking zone KESKLINN. (P1 says it is only for Kultuurikatel but it is ok to park there, parking zone is still KESKLINN).

Walk to the D entrance from behind the house, up the hill. RED DOOR on terrace. 

PARKING SCHEME

Arriving by Taxi:

Tell your driver as destination, Energy Discovery Centre (Energia Avastuskeskus).

D entrance is right behind Energy Discovery Centre, to the right, RED DOOR.

 

Doors will be open from 16.00, you are welcome to arrive and find seat comfortable for you. Please DON´T BE LATE, we start at 17.00.

EST

09.mai 2024 kell 17.00-19.00 on võimalus osa saada silmi avavast ja hinge puudutavast globaalse sprituaalse liidri Chris Griscomi KÕNEST (kõne on inglise keeles)

Varajane annetus - 69€

Annetus alates 01.05.24 - 80€

Kohtade arv piiratud!

See on erakordne võimalus liituda ülemaailmse vaimse liidri ja maailma juhtiva regressiooniteraapia autoriteediga Chris Griscomiga Eestis, Tallinnas.

Sul võimalus avardada enda teadmisi ja arusaamist elust, saada osa tervendusest, seal juures avada end muutustele või sellele, mida hing on igatsenud. Et saaksid olla vaba just selles hetkes! Mis loob seda reaalsust, mis paneb meid tegema otsuseid ja kas selle ühe elu asemel on lõpmatu elu ja lõpmatud võimalused? Kuidas puhastada enda DNA ja lülitada sisse läbi elude kandev vägi?

Tervendades ennast, toetad ja tervendad ka enda lähedasi, teisi kellega kokku puutud, tood teadlikkust, elurõõmu, toetatud olekut meie kõigi ühisruumi.

Sul on ainulaadne võimalus kohtuda Chris Griscomiga isiklikult, Chris tuleb Eestisse teistkordselt ja esmakordselt viib läbi siin ELUSID MUUTVA Intensiivse retriidi. Kes on käinud, soovib kogeda seda veel ja nüüd on see kõik võimalik siin, Eestis.

Oma enam kui 66-aastase kogemusega puudutab ta teie südant ja hinge.

See on võimalus rohkem teada saada tema tervendavatest õpetustest, vaimse tehnoloogia arengust, teadvuse laienemisest ja hinge evolutsioonist.

Mõtteid, mida Kõnelt oodata:

Mis tegelikult kujundab seda inimest, kes Sa täna oled? Mis tuleb ilmsiks, kui tõmbame ära illusiooniloori. Kuidas juhtida oma mõtteid ja tunda sisemist vabadust.

Kuidas vabastada piirangud, mida olete elu jooksul kandnud. Avardades enda teadvust, avastate, et olete tark ja võimas hing, kes on siin, et anda maailmale kingitus.

Kuidas end karmaliselt vabastada, avastades füüsilisi ja sügavaid emotsionaalseid mustreid mille olete pärinud.

Sõnum Chrisilt: "Tunne on alati intiimne just "teadvuse harjutuste" tõttu. Meie maailm vajab võimsat silda isikliku karma ja globaalse tasandi eesmärkide vahel. Seda on nii kergelt võimalik põimida meie igapäevaeluga teadvuse ja armastuse kaudu."

Chrisi esinemise ajal saab esitada küsimusi, tõstatada Sulle olulisi teemasid, millele ootad vastuseid.

Armastuse ja valgusega,

Chris

SAABUMINE

Sündmus toimub Tallinna kesklinnas, Kultuurikatlas.

Aadress on Kursi 3, D - SISSEPÄÄS (tänava tasapind)

ENTRANCE PLAN

Autoga saabumine:

Parkida saab auto Kultuurikatla kõrval olevasse suurde parklasse, P ja P1 - parkimistsoon KESKLINN. (P1 ütleb, et see on ainult Kultuurikatla loal, aga seal on lubatud sündmusel osalejal parkida, parkimistsoon on KESKLINN).

Jalutage D sissepääsuni maja tagant, mäest üles. PUNANE UKS terrassil.

PARKING SCHEME

Saabumine taksoga:

Öelge juhile sihtkohaks Energia Avastuskeskus.

D sissepääs on kohe Energia Avastuskeskuse taga, paremal, PUNANE UKS.

 

Uksed on avatud alates 16.00, olete oodatud leidmaks endale mugav istekoht. Palume MITTE HILINEDA, alustame kell 17.00.

RUS

9 мая 2024 года есть возможность принять участие в открывающем глаза и трогающем душу спектакле CHRIS GRISCOM PERFORMANCE. (на английском языке)

В Таллинне, Террасный зал Kultuurikatla, 17:00-19:00.

Раннее пожертвование - 69 €

Пожертвование с 01.05.24 - 80 €

Количество мест ограничено!

В мае этого года есть УНИКАЛЬНАЯ ВОЗМОЖНОСТЬ: создатель регрессионной терапии Крис Гриском приедет в Эстонию и предложит здесь различные увлекательные встречи.

У вас есть возможность расширить свои знания и понимание жизни, стать частью исцеления и открыть себя переменам и более глубокому прикосновению души. Все для того, чтобы ты мог быть свободным, полностью самим собой, прямо в этот момент!

Будут даны ответы на несколько очень важных вопросов. Например, что создает нашу реальность и заставляет нас принимать решения; есть ли вместо настоящей жизни бесконечная жизнь и бесконечные возможности; как очистить свою ДНК и включить силу, которая пронизывает вашу жизнь.

У вас будет уникальная возможность лично встретиться с Крисом Грискомом, уважаемым мировым защитником человечества. Крис Гриском посещает Эстонию во второй раз, но впервые проводит здесь 5-дневный ретрит, меняющий жизнь. Те, кто были, хотят испытать это снова, и теперь все это возможно здесь, в Эстонии. Исцеляя и балансируя собственное состояние, вы также поддерживаете и исцеляете своих близких, других людей, с которыми контактируете, и привносите осознанность, радость жизни и созидания из чистого места в общее пространство всех нас.

Обладая более чем 66-летним опытом, она трогает ваше сердце и душу.

Это возможность узнать больше о егё учении исцеления, развитии духовных технологий, расширении сознания и эволюции души.

Мысли о том, чего ожидать от выступления.

Что на самом деле формирует человека, которым вы являетесь сегодня? Что откроется, когда мы отдернем завесу иллюзий? Как контролировать свои мысли и ощутить внутреннюю свободу? Как избавиться от ограничений, которые вы несли на протяжении всей своей жизни? Как освободиться от кармических, физических и эмоциональных шаблонов, которые мы унаследовали на протяжении жизни.

Крис делится практиками, позволяющими ежедневно понимать, балансировать и поддерживать ваши действия и состояния. Расширяя свое сознание, вы понимаете, что вы мудрая и могущественная душа, которая здесь, чтобы поддержать развитие человечества и предложить миру дары.

Сообщение от Криса: «Контакт с участниками во время выступления является интимным и глубоко трогательным благодаря «упражнениям сознания» и создаваемому посредством них контакту. Нашему миру нужен мощный мост между личной кармой и глобальными целями. Его можно создать и вплетены в нашу повседневную жизнь через сознание и любовь».

Во время выступления Криса вы можете задавать вопросы, поднимать важные для вас темы, на которые вы ожидаете ответов.

С любовью и светом,

Крис

ПРИБЫТИЕ

Мероприятие пройдет в центре Таллинна, в районе Культурурикатла.

Адрес: Курси 3, D – ВХОД (уровень улицы).

ENTRANCE PLAN

Прибытие на машине:

Вы можете припарковать свой автомобиль на большой парковке рядом с Kultuurikatla, P и P1 – парковочная зона KESKLINN. (P1 написано, что только с разрешения Культурурикатла, но участникам мероприятия там разрешено парковаться, зона парковки KESKLINN).

Идите к входу D из-за дома, вверх по холму. КРАСНАЯ ДВЕРЬ на террасе.

PARKING SCHEME

Прибытие на такси:

Сообщите водителю пункт назначения Energy Discovery Center. (Energia Avastuskeskus).

Вход D находится сразу за Центром энергетических открытий, справа, КРАСНАЯ ДВЕРЬ.

Двери открыты с 16:00, приглашаем вас занять удобные места. Пожалуйста, НЕ ОПАЗДЫВАЙТЕ, мы начинаем в 17:00.

Tickets

  • Early bird

    There are no numbered seatings, please come so you have time to find suitable seat for you.

    €69.00
    +€1.73 service fee

Total

€0.00

Share this event

bottom of page